ARTIKEL. 1 – DEFINITIES

1.1  Onder Fitformation wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Fitformation, Statutair gevestigd en kantoorhoudende te IJsselstein onder KvK nr. 65158687

1.2  Onder de klant wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door Fitformation een overeenkomst is aangegaan

1.3  Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: de klant en Fitformation

1.4  Onder diensten en dienstverlening wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten die Fitformation aanbiedt

1.5  Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Fitformation en de klant tot het leveren van diensten en/of zaken door Fitformation ten behoeve van de klant.

ARTIKEL. 2 – ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Fitformation en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Fitformation en de klant.

2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op het internet en door vermelding door Fitformation. De klant krijgt te allen tijde de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk.

2.3 Een overeenkomst tussen Fitformation en de klant komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

ARTIKEL. 3 – DIENSTEN

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van door Fitformation aangeboden goederen, digitale inhoud en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Fitformation niet.
3.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Fitformation opgegeven gegevens waarop Fitformation haar aanbieding baseert en haar dienstverlening uitvoert. 3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL. 4 – AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Fitformation is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere complicaties die op kunnen treden. De klant is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Fitformation.

4.2 Fitformation is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de klant/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade)

4.3 Fitformation heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en de klant kan Fitformation niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

4.4 Fitformation is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

4.5 Fitformation is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Fitformation geleverde diensten.

4.6 Fitformation is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.

4.7 Fitformation is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Fitformation.

4.8 In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Fitformation zou liggen, is de aansprakelijkheid van Fitformation beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fitformation. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fitformation geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Fitformation beperkt tot driemaal het bedrag dat door Fitformation aan de klant in rekening is gebracht.

ARTIKEL. 5 – UITVOERING VAN DE DIENSTEN

5.1 Fitformation voert de diensten uit in het kader van de overeenkomst, naar best inzicht, deskundigheid en vermogen.

5.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Fitformation het recht om (delen van het werk) door derden uit te laten voeren. Hij doet dit in overleg met de klant en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

5.3 De klant is verplicht om blessures, pijn, allergieën, ziektes onbehagen of extreme vermoeidheid voor de overeenkomst aan te geven in het Intake formulier.

5.4 De klant is verplicht om in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren

ARTIKEL. 6 – ABONNEMENTSDUUR, ONTBINDING EN VERHINDERING

6.1 Fitformation werkt, tenzij anders overeengekomen, met verschillende contracttermijnen. Binnen de overeengekomen termijn is het contract niet opzegbaar.

6.2 Bij een overeengekomen contracttermijn kan de klant alleen annuleren met een schriftelijke verklaring van zijn/haar arts. De overeenkomst zal op een nader overeen te komen datum hervat worden. Restitutie van geld is nimmer mogelijk, tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijze succesvol doorlopen van de overeenkomst niet meer mogelijk is.

ARTIKEL. 7 – TARIEVEN

7.1 De tarieven zijn terug te vinden op de factuur die door Fitformation per e-mail wordt gestuurd aan de klant bij het aangaan van de overeenkomst. De tarieven zijn tevens terug te vinden op www.fitformation.nl

7.2 In het tarief van Fitformation zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door de klant aan te schaffen extra producten/diensten.

7.3 Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.

ARTIKEL. 8 – BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Indien de klant niet tijdig betaald, is Fitformation gerechtigd om de dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de dienstverlening niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

8.3 Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL34 KNAB 0255 0952 28 t.n.v. Fitformation o.v.v. het factuurnummer.

ARTIKEL. 9 – OVERMACHT

9.1 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten voorkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

9.2 Fitformation biedt bij ziekte een verlening van de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid.

9.3 Fitformation heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

9.4 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.5 Is Fitformation op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. De klant voldoet deze declaratie als ware het een losse opdracht.

ARTIKEL. 10 – GEHEIMHOUDING

10.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

ARTIKEL. 11 – Slotbepalingen

11.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Fitformation is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Fitformation en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

11.3 Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de klant de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de overeenkomst als bedoeld in artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

11.4 Fitformation is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe klanten en voor klanten waarvan de overeenkomst verlengd wordt.

GRATIS Trainingsschema